گروه تولیدی صنعتی رجال


گـروه تولیـدی صنعتـی رجـال، بـا هـدف توسـعه زیر سـاخت هـای تولیـدی - صنعتـی کشـور و ایجـاد اشـتغال و رقابـت در بازارهای داخلـی و خارجـی در سـال 1363 تاسـیس گردیـد. ایـن هلدینـگ یکـی از بزرگتریـن و مهمترین گروههـای تولیدی و صنعتی کشـور اسـت و بـه عنـوان مجموعـهای دانـش بنیـان، متخصـص، توانمنـد و همـگام بـا تکنولـوژی روز دنیـا همچـون درخـت تنومنـدی در زمیـن حاصلخیـز تولیـد و صنعـت کشـورمان ریشـه دوانیده اسـت.


زیرمجموعهای هلدینگ رجال: