trphouse
trphouse
trphouse

کانکس جمع شونده

کانکس جمع شونده:

کانکس جمع شونده به دلیل قابلیت باز و بسته شدن مزیت های خاصی ایجاد می کند. این کانکس در حالت بسته فضای کمی اشغال کرده و به همین دلیل حمل و نقل یا انبار کردن آن با سهولت انجام می گردد. از طرف دیگر به راحتی توسط اهرم های مکانیکی باز شده و در اندازه واقعی و کاربردی خود مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع کانکس با قابلیت های مختلفی همچون رنگ بندی و با سرعت مونتاژ و دمونتاژ باال تولید می گردد و همچنین فضای کامال ایده آل جهت چیدمان تجهیزات اداری و یا مسکونی را داراست

مزایا:

- تجهیز کارگاه ها و پروژه های عمرانی، اکتشافات، و معادن
- اسکان در مناطق حادثه دیده در موارد چون بالیای طبیعی و جنگ
- استفاده در ایام خاص در پایگاه های موقتی همانند اورژانس بین راهی و ستاد اسکان نوروزی
- امکان نصب بر روی خودرو و ایجاد فضای سیار در موارد خاص از جمله کاربری های نظامی

کاربرد ها:

- هزینه انبارداری و نگهداری کمتر
- هزینه حمل کمتر و سرعت جابجایی بیشتر (8 کانکس با یک تریلی)
- کانکس با عرض بیشتر از 2.5 متر
- عدم نیاز به بستر سازی خاص در محل نصب
کانکس به دلیل وجود پایه های قابل رگالژ در کف - استفاده از مواد عایق صوت و حرارت جهت
استفاده در شرایط سخت و آب و هوای نامناسب

conex
conex

کانکس جمع شونده:

کانکس جمع شونده به دلیل قابلیت باز و بسته شدن مزیت های خاصی ایجاد می کند. این کانکس در حالت بسته فضای کمی اشغال کرده و به همین دلیل حمل و نقل یا انبار کردن آن با سهولت انجام می گردد. از طرف دیگر به راحتی توسط اهرم های مکانیکی باز شده و در اندازه واقعی و کاربردی خود مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع کانکس با قابلیت های مختلفی همچون رنگ بندی و با سرعت مونتاژ و دمونتاژ باال تولید می گردد و همچنین فضای کامال ایده آل جهت چیدمان تجهیزات اداری و یا مسکونی را داراست

مزایا:

- تجهیز کارگاه ها و پروژه های عمرانی، اکتشافات، و معادن
- اسکان در مناطق حادثه دیده در موارد چون بالیای طبیعی و جنگ
- استفاده در ایام خاص در پایگاه های موقتی همانند اورژانس بین راهی و ستاد اسکان نوروزی
- امکان نصب بر روی خودرو و ایجاد فضای سیار در موارد خاص از جمله کاربری های نظامی

کاربرد ها:

- هزینه انبارداری و نگهداری کمتر
- هزینه حمل کمتر و سرعت جابجایی بیشتر (8 کانکس با یک تریلی)
- کانکس با عرض بیشتر از 2.5 متر
- عدم نیاز به بستر سازی خاص در محل نصب
کانکس به دلیل وجود پایه های قابل رگالژ در کف - استفاده از مواد عایق صوت و حرارت جهت
استفاده در شرایط سخت و آب و هوای نامناسب