trphouse
trphouse
trphouse

کانکس سردخانه:

بهترین روش برای نگهداری از مواد غذایی و یا محصوالت حساس و نیازمند فضای سرد قابل تنظیم در پروژه مکان های مختلف، کانکس سردخانه است. محموله های با ارزش، حساس به دما و یا خطرناک اغلب به حداکثر سیستم اطمینان نیاز دارند. این نوع قابلیت اطمینان فقط از طریق نصب کانکس سردخانه قابل دستیابی است. روش ساخت کانکس های سردخانه شرکت تبیان راهبرد پارسی با استفاده از مصالح نوین و عایق می باشد که از اتالف انرژی به خوبی جلوگیری می کند. با استفاده از ساندویچ پانل های تخصصی شرکت تبیان راهبرد پارسی، سیستم کنترل دقیق و مدیریت دما برای آنچه نیاز شماست.

مزایا:

- آشپزخانه های کارگاهی و پروژه ای
- حمل مواد حساس و نیازمند فضای خنک
- نگهداری مواد غذایی در آشپزخانه های بزرگ
- نگهداری مواد آزمایشگاهی و تحقیقاتی
- استفاده در محل های پخش غذا
- مناطق محروم و یا آسیب دیده

کاربرد ها:

- قابلیت طراحی و ساخت در ابعاد مختلف
- ساخت در دو حالت زیر صفر و یا باالی صفر
- رنگ بندی مختلف مطابق با محیط نگهداری
- قابلیت نصب قبل از اتمام پروژه
- انتقال سریع و آسان به محل های مختلف

yakh
yakh

کانکس سردخانه:

بهترین روش برای نگهداری از مواد غذایی و یا محصوالت حساس و نیازمند فضای سرد قابل تنظیم در پروژه مکان های مختلف، کانکس سردخانه است. محموله های با ارزش، حساس به دما و یا خطرناک اغلب به حداکثر سیستم اطمینان نیاز دارند. این نوع قابلیت اطمینان فقط از طریق نصب کانکس سردخانه قابل دستیابی است. روش ساخت کانکس های سردخانه شرکت تبیان راهبرد پارسی با استفاده از مصالح نوین و عایق می باشد که از اتالف انرژی به خوبی جلوگیری می کند. با استفاده از ساندویچ پانل های تخصصی شرکت تبیان راهبرد پارسی، سیستم کنترل دقیق و مدیریت دما برای آنچه نیاز شماست.

مزایا:

- آشپزخانه های کارگاهی و پروژه ای
- حمل مواد حساس و نیازمند فضای خنک
- نگهداری مواد غذایی در آشپزخانه های بزرگ
- نگهداری مواد آزمایشگاهی و تحقیقاتی
- استفاده در محل های پخش غذا
- مناطق محروم و یا آسیب دیده

کاربرد ها:

- قابلیت طراحی و ساخت در ابعاد مختلف
- ساخت در دو حالت زیر صفر و یا باالی صفر
- رنگ بندی مختلف مطابق با محیط نگهداری
- قابلیت نصب قبل از اتمام پروژه
- انتقال سریع و آسان به محل های مختلف