trphouse
trphouse
trphouse

کانکس قیچی:

یکی از محصوالت متمایز و فوق نوین شرکت تبیان راهبرد پارسی کانکس قیچی است. با سال ها تالش و طراحی، این محصوالت یکی از راه حل های بزرگ صنایع مختلف و انبوه سازی است. کانکس قیچی با جمع شوندگی کامال اتوماتیک و قابل استفاده به صورت مداوم، در ابعاد و اندازه های مختلف قابل تولید است. با استفاده از سورس های برق کامال معمولی باز و بسته می شود و تا کمتر از ده دقیقه به حالت باز شده تبدیل می شود. این محصول با طراحی اختصاصی نیز قابل تولید است و با دکوراسیون داخلی، با سلیقه شما قابل تطبیق و ارائه است تا حتی هنگام جمع شدن نیز حالت خود را حفظ کند.

کاربرد ها:

- محل سکونت موقت
- هتل(مُتل)داری
- اداره بین راهی
- اسکان موقت و سریع
- اتاق سیار صوت و تصویر
- کمک های انسان دوستانه
- محل پخش اطعام در مناطق محروم

مزایا:

- جمع آوری سریع و کم هزینه
- طراحی اختصاصی
- هزینه جاری و نگهداری کم
- فناوری تک و روز دنیا
- رنگ آمیزی اختصاصی

conex
conex

کانکس قیچی:

یکی از محصوالت متمایز و فوق نوین شرکت تبیان راهبرد پارسی کانکس قیچی است. با سال ها تالش و طراحی، این محصوالت یکی از راه حل های بزرگ صنایع مختلف و انبوه سازی است. کانکس قیچی با جمع شوندگی کامال اتوماتیک و قابل استفاده به صورت مداوم، در ابعاد و اندازه های مختلف قابل تولید است. با استفاده از سورس های برق کامال معمولی باز و بسته می شود و تا کمتر از ده دقیقه به حالت باز شده تبدیل می شود. این محصول با طراحی اختصاصی نیز قابل تولید است و با دکوراسیون داخلی، با سلیقه شما قابل تطبیق و ارائه است تا حتی هنگام جمع شدن نیز حالت خود را حفظ کند.

کاربرد ها:

- محل سکونت موقت
- هتل(مُتل)داری
- اداره بین راهی
- اسکان موقت و سریع
- اتاق سیار صوت و تصویر
- کمک های انسان دوستانه
- محل پخش اطعام در مناطق محروم

مزایا:

- جمع آوری سریع و کم هزینه
- طراحی اختصاصی
- هزینه جاری و نگهداری کم
- فناوری تک و روز دنیا
- رنگ آمیزی اختصاصی